PDA

Pogledaj celu verziju : ATA karnet -Sta je to i kako doci do njega!milanceshow
28.02.2012, 21:48
Osnovne informacije

Preuzeto sa sajta PRIVREDNA KOMORA SRBIJE (http://217.24.23.17/PrivredauSrbiji/Saobraćaj/Atakarnet/tabid/2028/language/sr-Latn-CS/Default.aspx)

Ko može koristiti ATA karnet

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice.

Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika(jednog ili više).

Zastupnik je osoba koja putije sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili
neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko je zastupnik strano lice ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umesto imena upisuje Pismo ovlašćenja /Letter of authority. U Privrednoj komori Srbije – ATA Odeljenje može se dobiti forma obrasca Pisma ovlašćenja, koje zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza/uvoza/tranzita sa ATA karnetom.

ATA karnet se izdaje za robu koja će se izvesti iz Srbije, a zatim ponovo uvesti u nepromenjenom stanju.

ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza.

Prema Konvenciji o privremenom uvozu, carinska služba teritorije privremenog uvoza ima slobodu procene koji će dokument za privremeni uvoz prihvatiti u pojedinom slučaju.

PREDNOSTI ATA KARNETA
-Manje papirologije i neprijatnosti

ATA karnet eliminiše potrebu za popunjavanjem carinskih dokumenata na tački ulaska/izlaska.
-Kraće vreme i manji troškovi

Zato što omogućava direktorima kompanija i direktorima prodaje koji odlaze na putovanja, kao i izlagačima, profesionalcima, kao što su filmske ekipe, tehničari, zabavljači, fotografi, itd. da obave pripreme za putovanje i carinske aranžmane unapred (za zemlju ili zemlje koje nameravaju da posete) i brzo, prema unapred utvrdjenim troškovima. Na taj način, pojednostavljena procedura ovog Sistema pomaže i carinskim vlastima i nosiocima karneta da uštede vreme i smanje troškove oko carinjenja robe.
-Manji rizik

Nosioci karneta koji moraju da pokazuju uzorke svojih proizvoda brojnim potencijalnim kupcima u raznim zemljama, ne moraju više da nose sa sobom ogromnu količinu strane valute kao gotovinski depozit.
-Pogodnost

Mogućnost korišćenja jednog karneta za više putovanja.
USLOVI ZA KORIŠĆENJE ATA KARNETA

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome se moraju poštovatii određena pravila i uslovi:

a) sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u celosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. )

b) Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi)

c) Sve vrednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrednost u zemlji izdavanja.

d) Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.

e) Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji – Napomena 9 na zadnjoj zelenoj korici – i kada god se zahteva inspekcija od strane Privredne komore Srbije.

f) Rok važenja ATA karneta određuje Privredna komora Srbije u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja.

Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno
svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.

Korišćenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uslovima iz ATA konvencije.
Glavne kategorije robe za koje se izdaju ATA karneti

• Sajmovi , izložbe i prezentacije
• Profesionalna oprema
• Ostalo (sportske manifestacije, životinje i dr.)

Prema podacima dostavljenim od privrednih komora koje vode ATA sistem, glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće:

Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, konzervisana hrana, obuća,
igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti
od plemenitih metala/dragog kamenja, muzièki stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grejanje i osvetljenje, poljoprivredne mašine, nameštaj, zemljano posuđe, slike
i drugi umetnički radovi, kišobrani, trkaći konji, koferi, parfemi, pozorišni efekti I rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi.

Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno nameni uvoza.

ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe.

Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne sme:

a) biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje
naknade,
b) biti premeštena s mesta na kojem se zbiva određena manifestacija
ZEMLJE U KOJIMA SE PRIMENJUJE ATA SISTEM
Alžir
Francuska
Japan
Malezija
Rusija
Tunis
Andora
Gibraltar
Južna Afrika
Malta
SAD
Turska
Australija
Grčka
Kanada
Maroko
Senegal
Velika Britanija
Austrija
Holandija
Kina
Mauricijus
Singapur
Belgija
Hong Kong
Kipar
Mongolija
Slovačka
Belorusija
Hrvatska
Koreja
Nemačka
Slovenija
Bugarska
Indija
Latvija
Norveška
Srbija
Češka
Iran
Lebanon
Novi Zeland
Španija
Čile
Irska
Litvanija
Obala Slonovače
Šri Lanka
Danska
Island
Luksemburg
Poljska
Švedska
Estonija
Italija
Mađarska
Portugalija
Švajcarska
Finska
Izrael
Makedonija
Rumunija
Tajland

milanceshow
28.02.2012, 22:24
Izgled ATA karneta

ATA karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova različitih boja koji se nalaze između korica. Svi listovi i korice su formata A4 i zajedno čine jedan komplet ATA karneta. Broj listova između korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj., vrši privremeni uvoz. Sadržaj jednog ATA karneta može se predstaviti na sledeći način:

1. Prednja zelena korica
2. Taloni (žuti, beli, plavi)
3. Kuponi (žuti, beli, plavi)
4. Dodatni listovi za Robnu listu (žuti, beli, plavi)
5. Zadnja zelena korica

Zelena prednja i zadnja korica uvek ostaju sa karnetom i važe do godinu dana od
datuma izdavanja u Privrednoj komori Srbije. To znači da se ove korice mogu upotrebiti
za više putovanja u toku predviđenog roka od 1 godine, uz uslov da se uvek izvozi roba
sa spiska navedenog na poleđini zelene prednje korice tj., sa Robne liste.

Žuti talon je isključivo za upotrebu domaće carine (izvoz/ponovni uvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Beli talon je isključivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predviđen je za
4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Plavi talon je za carinsku overu ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predviđen je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Kada se istroši takođe se dokupljuje.

Žuti kupon(IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran i njega prilikom overe zadržava
carinik na izlazu karneta iz Srbije tj., prilikom njegovog povratka u Srbiju.

Beli kupon(UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom overe zadržava
carinik na ulazu odnosno, izlazu iz zemlje privremenog uvoza.

Plavi kupon(TRANZIT) je perforiran i njega prilikom overe zadržava carinik na ulazu i
izlazu karneta iz zemlje tranzita.

Dodatni listovi (žuti, beli, plavi) ispisuju se u slučaju da poleđina prednje zelene korice
nije dovoljna za celokupan popis robe.

milanceshow
28.02.2012, 22:25
Cena ATA karneta


Cena karneta zavisi od načina putovanja do zemlje privremenog uvoza i vrednosti robe navedene u zahtevu.


Uplata za ATA karnet 4000,00 dinara

Cena jednog lista 100,00 dinara

Porez na dodatu vrednost 0% ……..


Premija za osiguranje 0.3% ukupne vrednosti robe

( min. 1.050,00 dinara)

Napomena: Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe itd.

Način plaćanja

Nakon popunjenog Zahteva i Izjave, obračunava se cena karneta i izdaje Faktura, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka ili pošte.

milanceshow
28.02.2012, 22:27
ATA Karnet dokumenta

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANjE ATA KARNET ZA PRAVNA LICA:

1. Popunjen Zahtev i Izjava
(ZAHTEV I IZJAVA )

2. Popunjen obrazac za evidentiranje poslovnih partnera
(PIB, MBR, Šifra delatnosti, račun u banci, PDV evidencioni broj...PRAVNOG LICA
– PODNOSIOCA ZAHTEVA)

3. Robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku
- dostaviti je na e-mail:
mailto:helena.radenkovic@pks.rs
mailto:jelena.karamarkovic@pks.rs
mailto:svetlana.radovanovic@pks.rs

4. Overena fotokopija upisa u privredni registar ili fotokopija uz original na uvid sa
svim izmenama

5. Potvrda o evidentiranju za PDV korisnika

6. Potvrda o PIB registraciji

7. *U slučaju da Nosilac karneta (ovlašćeno lice iz Privrednog registra) nije u mogućnosti da lično potpiše i podigne ATA karnet potrebno je da osoba koja će to izvršiti ima i ovlašćenje “za potpis karneta i preuzimanje” (na memorandumu pravnog lica) od strane ovlašćenog lica iz Privrednog registra+ fotokopija lične karte te ovlašćene osobe.

8. Ovlašćenje za Zastupnika(e) - osoba ili osobe koje putuju i prijavljuju ATA karnet carinarnicama“da mogu zastupati ATA karnet u radu sa carinskim organima” (na memorandumu pravnog lica)od strane ovlašćenog lica iz Privrednog registra + fotokopije njihovih ličnih karata .

9. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke)

10. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)

ZA FIZIČKO LICE:

1. Popunjen Zahtev i Izjava
2. Fotokopija lične karte ili pasoša uz original na uvid
3. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke)

* Muzičke grupe se vode kao fizička lica, sem ako su registrovane kao pravna lica, a na Zahtevu i Izjavi se insistira da se svi članovi grupe koji putuju potpišu.
Kako se ispunjava ATA karnet

ATA karnet se mora popuniti jasno i čitko pisaćom mašinom ili pomoću kompjutera.
Popunjavanje rukom nije dozvoljeno.

Jezik za popunjavanje je srpski, a savetujemo i prevod na engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza, obzirom da carinski organi zemalja privremenog uvoza imaju pravo da zatraže prevod. Robu detaljno opisati i navesti oznaku valute (ukoliko nije izražena u dinarima).

Korisnik karneta popunjava:

ZELENA PREDNjA KORICA-lice :

rubrike A,B,C

ZELENA PREDNjA KORICA-poleđina:

Robna lista -kolone 1,2,3,4,5 i ukupnu sumu kolona 3,4 i 5.

Popis robe je potrebno uraditi što detaljnije (obeležja, serijski brojevi, boje, marka, tip i dr.) i navesti njenu pravu vrednost.

KUPONI : rubrike A,B,C,D,E,F i poleđinu (isto kao poleđina zelene prednje )

Ostale rubrike su predviđene za overu od strane Privredne komore Srbije i carina na graničnim prelazima.

Datum, mesto i potpis u donjem desnom uglu kupona (izvoz/uvoz, tranzit, ….) se upisuju u momentu prelaska pojedine granice.

Kada se karnet pravilno popuni, vraća se na overu u Privrednu komoru Srbije – ATA Odeljenje.

Prilikom prvog putovanja u inostranstvo sa novim karnetom potrebno je izvesti SVU robu navedenu u Robnoj listi na poleđini zelenih korica i ostalih listova (kupona), kako bi carinski službenik pregledao robu navedenu na karnetu i otvorio ATA karnet za sve stavke.

Za svako sledeće putovanje, može se putovati sa istim ili manjim spiskom robe nego što je upisano na zelenim koricama. Na poleđinu kupona se može upisati celokupan popis robe s time da se u rubriku "F-a" na prednjoj strani upisuju samo redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze. Takođe je, kod svakog sledećeg putovanja, moguće upisati na poleđini kupona samo one stavke koje se u tom putovanju iznose i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica.

Za svako sledeće putovanje sa istim ili smanjenim popisom robe koja je navedena na zelenim koricama (Robna lista), koriste se novi kuponi ili taloni i u ovom slučaju samo se oni naplaćuju. Pre putovanja obavezno se moraju overiti u Privrednoj komori Srbije – ATA Odeljenje.

Karnet i roba se moraju pokazati na svakom graničnom prelazu. Ukoliko zaboravite da
date ATA karnet na overu cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih dažbina (što potpisujete u Izjavi). Preporučuje se da robu osigurate od uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva.

Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

Svi taloni se čuvaju do isteka važnosti ATA karneta i potom vraćaju lično u kompletu sa zelenim koricama, u Privrednu komoru Srbije – ATA Odeljenje.

milanceshow
28.02.2012, 22:30
Ko izdaje ATA karnet


Karnete izdaju isključivo privredne komore, članice međunarodnog ATA garantnog lanca.
Internet stranica (www.iccwbo.org) je prozor u svet ATA karneta. Klikom na ATA karnet ikonu dobićete podatke o organizaciji koja izdaje ATA karnet u svakoj zemlji članici ATA lanca.
E-mail adresa, poštanska adresa, telefon i telefax- svi se ti podaci mogu naći na ICC internet stranici, plus linkovi na internet stranice za pojedinačnu zemlju. Nacionalna komora svake zemlje pruža informaciju gde se i na koji način mogu nabaviti ATA karneti.

Gde se izdaje ata karnet?

ATA karnete izdaje i overava

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Udruženje za saobraćaj i telekomunikacije
TIR i ATA Odeljenje

Ul. Hadži Ruvimova br.21
11000 Beograd

Tel./faks. +381 (11) 2436034, 3443056

Kontakt osobe

Milica Dubljević, Šef odeljenja

e-mail: milica.dubljevic@pks.rs

Jelena Karamarković, Razduživanje i potraživanje

e-mail: jelena.karamarkovic@pks.rs

Helena Radenković, Izdavanje i kontrola

e-mail: helena.radenkovic@pks.rs

Svetlana Radovanović, Izdavanje i kontrola

e-mail: svetlana.radovanovic@pks.rs

*Napomena:

Brzina dobijanja ATA karneta zavisi isključivo od podnosioca zahteva, pa se preporučuje da se sa procedurom oko dobijanja karnete krene najkasnije 7 dana pre početka putovanja.

milanceshow
28.02.2012, 22:31
Posebne napomene


Prihvatanje karneta

Prilikom reaktiviranja ugovora iskorišćena je mogućnost da se ATA karneti mogu izdavati i prihvatati na carinskom području jedne zemlje, što praktično znači da se ATA karneti izdaju i prihvataju samo na carinskoj teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.
Vrsta robe

ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza.
Proširenje EU od 01.maja 2004.

Budući da se EU proširila s dosadašnjih 15 na 25 članica, Republika Srbija ima direktnu

granicu s EU – Mađarska. Prema Istanbulskoj konvenciji, Mađarska bi trebalo da se ponaša kao ulazna zemlja EU i na taj način prihvati dokumenta privremenog uvoza. Kod

primene ATA karneta, to bi značilo da imamo direktan ulaz u EU, bez primene tranzitnih

listova(kupona).

Međutim, ne treba isključiti mogućnost da, ukoliko se radi o sajmu ili ogromnom broju

stavki, carinik neke od ulaznih zemalja u EU zatraži tranzitni list i uputi robu u odgovarajuću unutrašnju carinarnicu gde se, praktično, otvara privremeni uvoz (beli list).
Overavanje ATA karneta

ATA karnet je potrebno overiti na svakom graničnom prelazu, osim unutar EU gde su

otvorene granice. Ukoliko overite ulaz u neku zemlju, obavezni ste da overite i izlaz iz

iste, jer razduženje ATA karneta zavisi samo od Vas, a ne od carinika.

U slučaju neoveravanja izlaza iz zemlje privremenog uvoza ili zemlje tranzita, carinske

vlasti te zemlje naplatiće administrativnu taksu zbog troškova izazvanih nepravilnim rukovanjem carinskog dokumenta, čiji iznos zavisi od zakona pojedine zemlje (Austrija : € 93,60 / SAD : $ 50 – 150 / Švajcarska : CHF 20 – 100, …..)
Upućivanje u carinarnicu u unutrašnjosti

Carinici na graničnom prelazu mogu uzeti plavi list-tranzit i uputiti u carinarnicu u unutrašnjost da se tamo overi beli list uvoza po ATA karnetu. U tom slučaju, na isti način se overava i izlaz. Takav postupak je najčešći kad se radi o sajmu.

Obavezno poštovati rok za ponovni izlaz koji odobravaju carinici na graničnim prelazima. On može biti kraæi od godinu dana. Ukoliko se taj rok ne poštuje, carina dotične zemlje ima pravo da naplati carinski prekršaj ( npr. Slovenija naplaæuje 40.000 SIT).
Ostalo

U cilju olakšanja carinske kontrole preporučuje se čitko naznačavanje odgovarajućih rednih brojeva na robi (uključujući odvojene delove).